• پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399

الیکائی دهنو، ثریا، (1398 ) ، " نگرشی بر نمادهای مختلف خورشید در نشانه های سفالگران ، مهرها و نقش  مهرهای محوطه های باستانی  شهداد ، شهر سوخته  و ماورائ النهر" در : مجموعه مقالات و چکیده های اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر، بکوشش حسن هاشمی زرج آباد، محمد قمری فتیده و مرتضی عطایی.  بابلسر صص  239-249 .

امامی، محمد امین. پروین سلیمانی، و مریم اکبری­فرد (1394.)، " مقايسه و بررسي ساختار ظروف سنگ مرمر منطقه جيرفت و شهر سوخته بر اساس مطالعات آزمايشگاهي XRD-XRF و پتروگرافي" ، در: مطالعات باستان شناسي پاييز و زمستان 1394 .س.7.ش.2. ص 1- 12

باغستانی  سوزان  (1386 )، "   اشیاء کوجک  " ،  در:  گزارشهای شهر سوخته 1 ( کاوش در گورستان 1376-1379 ) ،  تهران. معاونت فرهنگی و ارتباطات اداره کل امور فرهنگی صص 271 286       

  بیاسینی کستانتینی، ل، لورونزو کستانتینی و سید منصور سید سجادی ( 1382) ، “ نتايج آخرين بررسي هاي گياه باستان شناسي در شهر سوخته “ ، در:  گزارش هاي باستان شناسي 2 صص. 67-86. پژوهشكده باستان شناسي. سازمان ميراث فرهنگي كشور. تهران .   بهنام، عیسی (  1352) ،  ” شهر سوخته” ، در :  هترو مردم.  شماره 126 صص 2-6 .   

بهشتی ، ایرج ، یاسین صادقی و سید منصور سید سجادی 1398  " مطالعه ای نو در باب باستان شناسی و باستان سنجی  مهره های سنگی نیمه بهادار شهر سوخته " در :  در مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 245-272 

پارسائیان سعید و سید منصور سید سجادی 1398،  " تندیسک های شهر سوخته " در در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 473-508 

 توزي، ماریتسیو (1348)، ” شهر سوخته” ، در : باستانشناسي و هنر ايران.  شماره 4 صص 29-41 

  توزي ، ماریتسیو (1355)، ” گونه شناسي  استقرار هاي آغاز دوران تاريخي در بخش شرقي ايران”، در : فرهنگ معماري ايران. شماره 2 و 3  صص 28-32    

  توزي، ماریتسیو ( 1367)،  ” شهر سوخته : ”گزارشي از پرفسور توزي” : كيهان فرهنگي شماره 2 صص 2    

  توزي، ماریتسیو  (1374 ) ، ” آنسوي سفالهاي سوخته. كنفرانس پرفسور توزي در دانشگاه سيستان و بلوچستان در مورد شهر سوخته ابان ماه 1363” در : كتاب نخل 2 فرهنگي، اجتماعي، ادبي، هنري شماره 1 صص 92-106.     

   توزي، م، ص.ملك شهميرزادي و  الف. جوينده. 1374. “ دوران برنز در ايران و افغانستان “ ، در : تاريخ تمدنهاي آسياي مركزي. ترجمه صادق ملك شهميرزادي،  كتابي از يونسكو. بخش اول از جلد اول. دفتر مطالعات سياسي وبين المللي. تهران. صص. 261-310       

  جهانبخش، مهین ، روح الله شیرازی، مجتبی خوارزمی و زینب افضلی، 1397، .مقایسه سبکی گاهنگاری پیکرکهای انسانی شهرسوخته با فرهنگهای همجوار در دوره مفرغ، مطالعات باستان شناسی. دوره 10، شماره 2،  پاییز و زمستان 97،  صص. 29-46

رحمانی ،مدیا ، حسین مرادی ،  سعید پارسائیان و سید سجادی ، سید منصور  (1395) ،  کاربرد پهباد و عکاسی هوایی برای تحلیل های فضایی و مکانی در کاوشهای باستان شناسی. مطالعه موردی شهرسوخته در گزارشهای پانزدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران ۱۶-۱۸ اسفند ۱۳۹۴ تهران () ( چکیده)

سرحدی دادیان ، حسین ، وحید  پورزرقان ، حسین مرادی و مهدی رازانی ( 1394 ) ، " تحلیلی مقدماتی  از رد پای  بومی بودن صنعت سفالهای شهر سوخته  با استفاده از روش آنالیز  نیمه کمی XRF " در :  فیروزه اسلام ،  سال 1 ، شماره 1 صص. 47-54

سرحدی دادیان، حسین ( 1388) ، "ساختار قبور دوران آغاز تاریخی منطقه جنوب شرقی ایران " ، در :   مجموعه مقالات شهر سوخته 1 ، بکوشش سید منصور سید سجادی ، تهران ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص 267- 278..  

    سید سجادی ، سید منصور ( 1362)، .“نگاهي به فرهنگهاي ناشناخته نيمه شرقي فلات ايران: شهر سوخته”  درفروهر 1   ( شماره پياپي 276)، تهران صص 86-109

   سید سجادی ، سید منصور(۱۳۶۲)، .“نگاهي به فرهنگهاي ناشناخته نيمه شرقي فلات ايران: شهر سوخته”  فروهر 2 ( شماره پياپي  277)، تهران صص  208-233؛  

سید سجادی، سید منصور( ۱۳۶۲ ).“نگاهي به فرهنگهاي ناشناخته نيمه شرقي فلات ايران: شهر سوخته”  فروهر 3 ( شماره پياپي  278)، تهران صص  272-283. 

سید سجادی ، سید منصور (1365)،  “شهر و شهر نشيني  در نيمه شرقي فلات ايران : شهر سوخته”در: نظري اجمالي به شهر نشيني و شهر سازي در ايران. بكوشش محمد يوسف كياني. تهران صص. 51-. 77. 

سید سجادی ، سید منصور (1367)،  “ نگاهي به آثار باستاني بلوچستان از آغاز تا اسلام بخش اول”  در: مجله باستانشناسي و تاريخ. سال 2،‌شماره 2 صص. 41-55 .   

سید سجادی ، سید منصور (1367) ، “ نگاهي به آثار باستاني بلوچستان از آغاز تا اسلام بخش دوم”    صص. 41-55 ؛  مجله باستانشناسي و تاريخ. سال  3،‌شماره  1 صص. ۴۲-۵۹

سید سجادی ، سید منصور (1374هشت گفتار : باستانشناسي و تاريخ بلوچستان. سازمان ميراث فرهنگي كشور. شماره 44، تهران.صص.  440 .                                                                                                                                                                            سید سجادی ، سید منصور ( 1376) ،  “منابع آبي و محوطه هاي باستاني سیستان در متون اسلامي”  در : مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان. سال سوم. نوبت دوم، شماره مسلسل 5، صص. 8-29. 

سید سجادی ، سید منصور ( 1378) ،  راهنماي مختصر شهر سوخته ( دفتر هاي شهر سوخته 1). گروه باستانشناسي شهر سوخته. سازمان ميراث فرهنگي كشور. زاهدان.  

سید سجادی ، سید منصور ( 1378)،  شهر سوخته 1376-1378 . رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ايتاليا. رم ( فارسي، انگليسي، ايتاليائي). چاپ دوم زاهدان ( فروردين 1380). 

سید سجادی ، سید منصور ( 1379 ). “محيط طبيعي وآثار باستاني دشت سيستان” در: فصلنامه تحقيقات جغرافيائي. شماره پياپي 56-57 صص. سید سجادی ، سید منصور (1379) ،  بيان آماري نتايج مقدماتي بدست آمده از شهر سوخته  (دفتر هاي شهر سوخته 2). گروه باستانشناسي شهرسوخته. سازمان ميراث فرهنگي كشور زاهدان. چاپ دوم فروردين 1380     

  سید سجادی ، سید منصور  (1380 ) ،  “گل نوشته دوران آغاز ايلامي شهر سوخته” در: مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان سال هفتم شماره پياپي 15 ، صص. 131- 148 .  

سید سجادی ، سید منصور و فرزاد فروزانفر ( 1380 “نتايج مقدماتي نخستين مطالعات انسانشناسي در شهر سوخته ( كاوشهاي 1376-1379)” در:پژوهشنامه. دفتر دوم. صص. 103- 174  .  

سید سجادی ، سید منصور (1380 )،   بازتاب كوتاهي از 180 روز تلاش در شهر سوخته و كوه خواجه و دهانه غلامان ( دفترهاي شهر سوخته 3). گروه باستانشناسي شهر سوخته. سازمان ميراث فرهنگي كشور. زاهدان. 

سید سجادی ، سید منصور ( 1381) ،  شهر سوخته1376-1380. پژوهشگاه. سازمان ميراث فرهنگي كشور. تهران.  

سید سجادی ، سید منصور( ۱۳۸۱) . ” نخستين شواهد جراحي در ايران پيش از تاريخ: جمجمه J شهر سوخته ” : نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور. ش. 1 صص 11-22  

سید سجادی ، سید منصور ( 1382 ) ،  جواهر سازي و مهره سازي در شهر سوخته. پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور - فرمانداري شهرستان زابل. تجدید چاپ 1386 .   

سید سجادی ، سید منصور ( 1382 )،  راهنماي مختصر آثار باستاني سيستان.سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان. صص.78. 

سید سجادی ، سید منصور ( 1382.) ،  صيد و صيادي در سيستان باستان. پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور - فرمانداري شهرستان زابل

سید سجادی ، سید منصور  (1383) . "شهر نشینی  در مناطق شرقی فلات ایران " ، در : نامه انسان شناسی شماره ششم، سال سوم ، صص. 63- 96  (پائیز و زمستان 1383). 

سید سجادی ، سید منصور( 1383 ) ،  "آرامگاه های  سردابه ای شهر سوخته"ف در: نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور. ش. 9 صص. 15-52.

سید سجادی ، سید منصور ( 1383) . “نشانه هاي سفالگران در شهر سوخته “، در: نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور. ش. 5. صص. 17-48.  

سید سجادی ، سید منصور ( 1383) ، گزارشی از فعالیت های پایگاه باستان شناسی شهرسوخته ودهانه غلامان1383-1376.پایگاه باستان شناسی شهرسوخته و دهانه غلامان. پژوهشکده باستان شناسی. 

سید سجادی ، سید منصور( 1383 )، "تمدن شهر سوخته در گفت و گو با دکتر سید منصور سید سجادی"   در: کتاب ماه: تاریخ و جغرافیا  شماره 85 .

سید سجادی ، سید منصور( 1383 ) ، "بهشت باستان شناسان"،  در: مجله آموزش تاریخ . رشد  شماره 15 تابستان 1383   صص 12 - ۱۷ .  

سید سجادی ، سید منصور (   1384 ) ، " یک بازی فکری چهارهزار و دویست ساله از شهر سوخته" ، در:  مجموعه مقاله های موزه ملی ایران 1 .    صص 149-168. 

سید سجادی ، سید منصور ( ۱۳۸۵) ،   " فصل دهم کاوش در شهرسوخته  " ذر : گزارش عملکرد پژوهشکده باستان شناسی     پژوهشکده باستان شناسی . صص ۱۴۱-۱۴۳ ( چکیده).

سید سجادی ، سید منصور ( ۱۳۸۵.)،  شهر سوخته.آزمایشگاهی بزرگ در بیابانی کوچک. پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر سوخته  به شش زبان ( فارسی،انگلیسی، فرانسه، ایتالیائی، آلمانی و روسی ) ( چاپ دوم  1389  چاپ سوم سال 1390  در 10000  نسخه  چاپ چهارم ۱۰۰۰ نسخه) .

 سید سجادی ، سید منصور( 1386) ، گزارشهاي شهر سوخته 1. كاوش در گورستان 1376-1379. معاونت فرهنگی و ارتباطات. اداره کل امور فرهنگی. سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری صص 691+15

    سید سجادی ، سید منصور و محمد رجب ضروری 1386  . " کاوش در گورستان ( شهر سوخته)" در : گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 257- 298 .  

سید سجادی ، سید منصور و حسین مرادی ( ۱۳۸۶) ،  " منطقه مسکونی: گمانه های OYK-OYF-OYG ( شهر سوخته) " در گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 299-304 . 

 سید سجادی ، سید منصور ، فرزاد فروزانفر، رجب محمد ضروری، لورنزو کستانتینی، متئو دلله دونه و سیریو ستریکا (  1386 )،  ." چشم مصنوعی تدفین شماره 6705" ، در: گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 349-354 . 

 سید سجادی، سید منصور (1387 ) ، " منابع تامین  سنگ لاجورد جیرفت با توجه به آخرین یافته های باستان شناختی در شهر سوخته " ، در: مجموعه  مقالات نخستین همایش بین المللی تمدن حوزه هلیل، جیرفت (1383) به کوشش  دکتر یوسف مجید زاده، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان. صص. 315-340.  

  سید سجادی، سید منصور و لورنزو کستانتینی (1387. چشم مصنوعی شهر سوخته  استانداری سیستان و بلوچستان / سازمان میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان . تهران  صص 25 + 11  . 

  سید سجادی، سید منصور (1387)، "  چشم و چراغ شهری که سوخت" . در  ص 78 تا 87  در ویزه نامه ایران شناسی سرزمین من همشهری ماه. شماره 22 اسفندماه 1387

سید سجادی ، سید منصور 1387  " پس از سی سال انتظار" در باستان پژوهی سال سوم. شماره ۶  صص 78-79( یادداشت کوتاه)

  سید سجادی، سید منصور (1388 ) ،  گزارشهای شهر سوخته 2 ( کاوش در گورستان 1380-1382 ) . سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان .   

   سید سجادی، سید منصور (  1388 ) ، مجموعه مقالات شهر سوخته ۱ . مجموعه ای از 17 مقاله به فارسی و انگلیسی در باره شهر سوخته. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص. 328+32.     

  سید سجادی، سید منصور ( ۱۳۸۸)‌ ."  پزشکی و فن آوری های بومی در ایران ."   در : .مجموعه مقالات شهر سوخته ۱ . مجموعه ای از 17 مقاله به فارسی و انگلیسی در باره شهر سوخته. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص. 328+32.     

سید سجادی، سید منصور ( ۱۳۸۸) ، "  گل نوشته شهر سوخته " در : .مجموعه مقالات شهر سوخته ۱ . مجموعه ای از 17 مقاله به فارسی و انگلیسی در باره شهر سوخته. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص. ۲۳۱-۲۴۱. 

سید سجادی، سید منصور ( 1388 ) ، " قبور خان ها و رهبران قبائل سیستان در دوران آغاز تاریخی " در : چکیده مقالات سومین همایش بین المللی روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه . پژوهشکده باستان شناسی . پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران  ( چکیده).

سید سجادی، سید منصور ( 1388.) ،  " مقدمه " بر کتاب "گزارش های شهر سوخته 3 ( کاوش در گورستان: مطالعات انسان شناسی 1376-1387 ) نوشته فرزاد فروزانفر صص.1-15.   

 سید سجادی ، سید منصور ( 1389 ) ، "  یک بازی فکری از شهر سوخته سیستان " : باستان پژوهی. دو فصل نامه ایران شناسی ( باستان شناسی، میراث فرهنگی و علوم پیوسته ) دوره جدید ، سال سوم ، شماره 6 ، پائیز و زمستان 1387.  صص. 113-124.     

سید سجادی ، سید منصور ( 1390)، " در سپهر فرهنگ ایرانی . گفتگو  با سید منصور سید سجادی" ، در:   باستان پژوهی ( دو فصلنامه ایران شناسی ( باستان شناسی ، میراث فرهنگی و علوم پیوسته ) دوره جدید، سال چهارم ، شماره 8-9 . پاییز و زمستان 1388 و بهار و تابستان 1389 ( انتشار زمستان 1390 )  صص. 118-128.

  سید سجادی ، سید منصور ( 1390) ،  شهر سوخته. از ایران چه می دانم؟/102 دفتر پژوهشهای فرهنگی. تهران صص. 116 .     

سید سجادی ، سید منصور (1391 ) ،  " پژوهش های باستان شناسی در شهر سوخته و دهانه غلامان در   1387.  و 1388 "  در : چکیده ی مقاله های یازدهمین گرد هم ایی سالانه ی باستان شناسی ایران،  تهران ، موزه ملی  صص 268-270  ( چکیده) .

  سید سجادی ، سید منصور (1394) ،  شهرسوخته و سرزمین های متاثر و موثر از آن در مجله جامعه باستان شناسی ایران، صص  ۱-۳۰ .

  سید سجادی ، سید منصور  (1394) ،  “ارتباطات تجاری فرامنطقه ای شهر سوخته در مفاخر میراث فرهنگی ایران. دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران صص. ۵۷-۹۲ .  ( جشن نامه دکتر صادق ملک شهمیرزادی)    

  سید سجادی ، سید منصور  (1394) ،  “ شهرسوخته و سرزمین های متاثر و موثر از آن ، در : مجله جامعه باستان شناسی ایران، صص  ۱-۳۰ 

 سید سجادی ، سید منصور  (1394) .   نقش سینمای مستند در معرفی و شناخت باستانشناسان در:  مجموعه مقالات سینمای مستند و باستان شناسی. صص. ۱۰۱-۱۱۲ تهران. 

سید سجادی ، سید منصور  (1394) ،  “حفاری در شهر سوخته ؛ پیوست شماره ۱ در : باستان شناسی جوامع ایران باستان در هزاره سوم پیش از میلاد، نوشته انریکو اسکالونه. سازمان سمت. 

  سید سجادی ، سید منصور  (1394) ،  "چهاردهمین فصل کاوش در شهر سوخته سیستان"   در: گزیده ای از یافته های پژوهش های باستان شناسی ایران در سال ۱۳۹۳ . چهاردهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران ۱۳۹۴ . پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. تهران صص. ۵۱ -۵۵ ( چکیده) 

سید سجادی ، سید منصور، حسین مرادی و سعید پارسائیان  (1394) ، گزارش مقدماتی فصل چهاردهم کاوش در بخش مسکونی شهر سوخته ، در : گزارشهای چهاردهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران ۱۶-۱۸ اسفند ۱۳۹۴ تهران  ( چکیده) .     

 سید سجادی ، سید منصور ،  حسین سرحدی دادیان و رجب محمد ضروری (1394) ،   گزارش مقدماتی فصل چهاردهم کاوش در گورستان شهر سوخته در گزارشهای چهاردهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران ۱۶-۱۸ اسفند ۱۳۹۴ تهران ( چکیده) .

سید سجادی ، سید منصور  (1395) ،  " ارتباطات بازرگانی/فرهنگی سیستان با شمال خراسان در هزاره سوم. پ.م." در : فره وشی شماره 3 صص 3-34

سید سجادی ، سید منصور  و حسین مرادی (1395) ،  "کاوش در کارگاه های شماره 26 و 28 شهر سوخته " در اثر. فصلنامه علمی، فنی و هنری. پژوهشگاه تهران صص 103-130 . 

سید سجادی، سید منصور، حسین مرادی و سعید پارساییان( 1395)، گزارش مقدماتی کاوش در بخش مسکونی شهرسوخته، آذر و دی 1394، در: گزارشهای پانزدهمین گرد همایی سالانه باستان شناسی ایران، به کوشش حمیده چوبک، تهران، اسفندماه 1395،  صص. 336-342 

سید سجادی، سید منصور، سیده مدیا رحمانی، حسین مرادی و سعید پارساییان، 1395، کاربرد پهباد و عکاسی هوایی در تحلیلهای فضایی مکانی در باستان شناسی: مطالعه موردی کاوشهای شهرسوخته سیستان  در: گزارشهای پانزدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران، به کوشش حمیده چوبک، تهران، اسفندماه 1395،  صص. 794-800                                                                                     جغرافیای طبیعی و تاریخی سیستان" ،  در مجموعه مقالات و کاتالوگ بیابان لوت،  موزه ملی ایران صص ۱۱-۲۴.    

  سید سجادی، سید منصور و سعید پارسائیان (1396) ، " پیکره های انسانی شهرسوخته؛ در: مفاخر میراث فرهنگی ایران شماره ۲ . تهران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صص ۱۳۵- ۱۵۸ ( با همکای سعید پارسائیان) یاد نامه سیمین دانشور بکوشش شاهین آریامنش. 

سید سجادی ، سید منصور (1396) ، " نقشه های سیستان" در : کاو ، شماره های 10 و 11 صص. 1-. 14 

سید سجادی ، سید منصور و ستاره شاهین (1397 ) ،  " نور و آتش در شهر سوخته" در : ایران ورجاوند،  شماره 1  . سید سجادی ، سید منصور ( 1398 ) ،  نقش جانوران در سفال شهر سوخته    "، در : مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی باستان شناسی و تاریخ هنر ایران ، دانشگاه مازندران صص 247-266

سید سجادی ، سید منصور 1398  ” نقش جانوران در سفال شهر سوخته    "، مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی باستان شناسی و تاریخ هنر ایران ، دانشگاه مازندران صص 247-266

 سید سجادی ، سید منصور 1398  " سفال گونه امیر در شهرسوخته " در : فرّ فیروز: جشن نامه دکتر فیروز باقرزاده. مفاخر میراث  فرهنگی ایران 5 . به کوشش  احمد محیط طباطبائی  و شاهین آریامنش. تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری انتشارات آریارمنا و گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرون. صص 81-136

سید سجادی ، سید منصور 1398  ، " جایگاه دشت سیستان بر اساس شواهد باستان شناختی و مدارک تاریخی " در : آفرین نامه. مقاله های باستان شناسی در نکو داشت  استاد مهذی رهبر، به کوشش یوسف مرادی با همکاری سوزان کنتن ،  ادوارد جان کیل و رسول بروجنی، پژوهشگاه میراث فرهنگی صص. 347-358

سید سجادی ، سید منصور 1398  ، " گزیده ای از پژوهش های میدانی  سال 1393 در شهر سوخته " در مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 23-116

سید سجادی ، سید منصور 1398  " کتابنامه شهر سوخته " در  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص389-413

سید سجادی ، سید منصور   1398، هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند.  ( دو جلد ) تهران ، فرهنگستان هنر.  صص. 1220

سید سجادی ، سید منصور 1398  " پیشینه پزوهش های باستان شناسی در سیستان  در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 23-28

سید سجادی ، سید منصور 1398  " اقلیم و طبیعت سیستان " در " پیشینه پزوهش های باستان شناسی در سیستان"   در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 29-56

سید سجادی ، سید منصور 1398  " آثار باستانی سیستان  " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 57-86

سید سجادی ، سید منصور 1398  " جایگاه شهر سوخته در تکوین هنر و تمدن  دوره مفرغ جنوب غرب آسیا در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 97-106

 سید سجادی ، سید منصور و رجب محمد ضروری  1398  " گورستان شهر "  در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 207-246 

سید سجادی ، سید منصور 1398  " جنبه های هنری و کاربری  اشیا شهر سوخته " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 249-292 . 

سید سجادی ، سید منصور 1398  " سفال شهر سوخته " در در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 293-328

سید سجادی ، سید منصور 1398  " نشانه سفالگران در شهر سوخته " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 379-404

  سید سجادی ، سید منصور 1398  "بهداشت جامعه شهر سوخته " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 571-582

سید سجادی ، سید منصور 1398  " هنر مهره سازی " در در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص.449-472

سید سجادی ، سید منصور 1398  "منابع غذایی شهر سوخته " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 593-614

سید سجادی ، سید منصور 1398  "زندگی روز مره در شهر سوخته " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 615-636

سید سجادی ، سید منصور 1398  " سازماندهی و اداره شهر " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 637-668

سید سجادی ، سید منصور 1398  ارتباطات شهر سوخته با مناطق همجوار و سرزمین های فرامنطقه ای " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 669- 746

سید سجادی ، سید منصور 1398  " نامهای سیستان در دوره تاریخی "در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی. ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 755-760

سید سجادی ، سید منصور 1398  " دهانه غلامان " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 799-870

سید سجادی ، سید منصور و فرامرز صابر مقدم  1398  " اتاق نقاشی شماره 25 " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 871-879  

سید سجادی ، سید منصور 1398  " اشنایی با کوه خواجه " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 923-932

سید سجادی ، سید منصور 1398  " اثار معماری کوه خواجه " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 933-958

سید سجادی ، سید منصور 1398  " هنر گچبری و نقاشی در کوه خواجه  " در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 959-992

سید سجادی، سیدمنصور ، حسین مرادی ، 1398،  گزارش کوتاه فصل 17 کاوش در شهرسوخته، مجموعه مقالات کوتاه هفدهمین گردهمایی باستان شناسی ایران، به کوشش روح الله شیرازی و شقایق هورشید، تهران، پژوهشکده باستان شناسی کشور،صص.716-721

سید سجادی ، سید منصور 1398  ، هشت گفتار درباره باستان شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان،  موسسه ابی پارسی ،  انتشارات پل فیروزه صص 487

شاد مهر، عبدالکریم ، ابراهیم حاجی زاده ، احمد رضا باغستانی و سید منصور سید سجادی  (1396 ) ، "  تحلیل بقاء با روشهای جدول عمر و کاپلان مایر در مقایسه سن به هنگام مرگ در مردان و زنان براساس بقای اسکلت های مکشوفه در شهر سوخته" ،   در:  مجموعه مقالات نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در پژوهش های باستان شناسی ایران. تهران . پژوهشگاه ، ( چکیده)،   

شیرازی ، روح الله ( 1386 ) ، " ظرفهای مرمری " ،  در:  گزارشهای شهر سوخته 1 ( کاوش در گورستان 1376-1379 ) ، بکوشش دکتر سید منصور سید سجادی،  تهران  معاونت فرهنگی و ارتباطات اداره کل امور فرهنگی صص 271 286.                  

شیرازی ، روح الله ( 1388 ) ، " ظرفهای مرمرین گورستان شهر سوخته 1376-1382 " ، در : گزارشهای شهر سوخته 2 (  کاوش در گورستان 1380-1382) ،   بکوشش دکتر سید منصور سید سجادی، تهران  سازمان میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص. 262- 284     

شیرازی ، روح الله (1388 ) ، " تحلیل  کارکردی و تصویر پیکرک های انسانی مکشوفه از منطقه بناهای یادمانی شهر سوخته ( پیشنهادی برای باز سازی آئین های کهن سیستان " در : مجموعه مقالات شهر سوخته 1 ، بکوشش سید منصور سید سجادی ، تهران ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص 279-295.        

عباسی ، شیدا (1398) ، " بررسی جایگاه شهر سوخته در نظام استقراری عصر مفرغ سیستان"،  در: چکیده مقالات سومین همایش ملی باستان شناسی ایران  به کوشش حسن هاشمی زرج آباد ( چکیده).       

فروزانفر، فرزاد ( 1386 ) ، " مطالعات انسان شناسی " ، در : گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول . مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پزوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، تهران صص. 345- 380  .

فروزانفر ، فرزاد ( 1386 ) ، " بقایای انسانی " ، در : گزارشهای شهر سوخته 1 در گزارشهای شهر سوخته 1 ( کاوش در گورستان 1376-1379) ، تهران  معاونت فرهنگی و ارتباطات اداره کل امور فرهنگی صص 347- - 380 .

فروزانفر ، فرزاد ( 1388 ) ، " مطالعات انسان شناسی 1380-1382 "،  در : گزارشهای شهر سوخته 2 (کاوش در گورستان  1380- 1382 )  تهران  سازمان میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص. 287- 322 .                                                                                                                                                               فروزانفر ، فرزاد ( 1388 ) ، گزارشهای شهر سوخته 3. با مقدمه دکتر سید منصور سید سجادی. تهران ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان     

قاضیان مجید و بهرام طاهریان (  1383 ) ، " شناسایی بقایای حشرات  بر روی دو قطعه شیی چوبی در مجموعه اشیای بازیافته از شهر سوخته "، در :  نامه پزوهشگاه میراث فرهنگی شماره 6 صص45-54.   

کازانوا ، میشل (  1386. )،  " بخش صنعتی. کارگاه شماره 7. (شهر سوخته")   ترجمه سید منصور سید سجادی، در : گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 305-314  .    

کستانتینی، لورنزو ، لوردانا کستانتینی، متئو دلله دونه ، سیریو ستریکا و سید منصور سید سجادی ( 1386) . "مطالعات مواد ارگانیکی بدست آمده از شهر سوخته " در گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص: 333-338 . 

کستانتینی، لورنزو ، لوردانا کستانتینی، متئو دلله دونه ، سیریو ستریکا و سید منصور سید سجادی (  1386 ) ." بقایای پارچه های پیدا شده از کاوشهای شهر سوخته 1378تا 1384" در : گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 339-348      

لورنز، کریسی( 1386) ،  " آسیب شناسی، سائیدگی دندان و از دست دادن آن پیش از مرگ در هزاره سوم در شهرسوخته. نتایج مقدماتی"   ترجمه سید منصور سید سجادی، در: گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 321-332   

 ماریانی، لوکا ( 1375) ، " شهر سوخته " ، در " اثر" ، ترجمه کامیار عبدی ف شماره 25 صص. 28-40

محمدی سفیدخانی و سید منصور سید سجادی 1398،  " ظروف مرمری " در در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 419-448 

  مرادی ، حسین (1388 ) ، " لیوانهای گلابی شکل " در مجموعه مقالات شهر سوخته 1 ، بکوشش سید منصور سید سجادی ، تهران ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص 241-265.  

مرادی ، حسین( 1391 )، " تاثیر اجتماعی سیاسی کاوشهای باستان شناسی: مطالعه موردی کاوشهای شهرسوخته  در استان سیستان و بلوچستان" ، در: مجموعه مقالات نخستین همایش هشتاد سال باستان شناسی ایران، تهران، صص.590-605

مرادی،  حسین ، حسین سرحدی دادیان و سید منصور سید سجادی (1391 ) " نتایج اقتصادی سرمایه گذاری در محوطه های باستانی، مطالعه موردی: شهر سوخته سیستان " در : مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و مدیریت ، نو آوری و تولید  ملی. به اهتمام دکتر علی رضائیان و دکتر علی نجات بخش اصفهانی. جلد ششم. صص. 1187-1202 قم .   

مرادی، حسین و سید منصور سید سجادی (  1391) " شواهدی بر رشد تخصص در دوره های دوم و سوم استقرار در شهر سوخته بر پایه دستاوردهای کاوش در مربع O " در : نامور نامه. مقاله هایی در پاسداشت یاد مسعود آذرنوش. به کوشش حمید فهیمی و کریم علیزاده. نشر ایران نگار صص 109- 124 تهران. 

 (1395)، " منشا نقش مار در مواد باستانی جنوب شرق ایران، زمینه ارتباط با عیلام و میان رودان"، در: نشریه مطالعات باستان شناسی، دوره 7، شمارة 2، پاییز و زمستان 1394، صص. 131-148.

 

مرادی،حسین، 1398، نگاهی دیگر به نقوش سفال نخودی شهرسوخته، در باستانشناسی و هنر حوزه­ی دلتای رودخانه هیرمند از آغاز تا اسلام )جلد اول: شهر سوخته(، به کوشش سیدمنصور سیدسجادی، تهران، فرهنگستان هنر

مغول، محمد رفیق (1369). “پيوندهاي فرهنگي سند و پنجاب با ايران در دوران پيش از تاريخ”  ، ترجمه سید منصور سید سجادی، در : مجله باستانشناسی و تاريخ. سال 4، شماره 1 صص. 25-33  .

مکی، مهسا و دیگران 1398  " نخستین گزارش مقدماتی مطالعات  انگل شناسی بر روی مدفوع حیوانات بدست امده از شهر سوخته  در عصر مفرغ ایران"  در  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 355 تا 364  ( با همکاری   غلامرضا مولوی،  ژان دو پوئی کامت،  سعید رضا نداف،   ایرج موبدی ، مصطفی رضائیان ،  مهدی محبعلی و سید منصور سید سجادی)

مکی، مهسا و دیگران 1398  " اسپایروریدیازیس انسانی بدلیل  فیزیالوپترا ( نماتوده: فیزالوپتریده 9 در یک تدفین شهر سوخته در عصر مفرغ ( 2800-2500 قبل از میلاد در ایران " در  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 365-372  ( با همکاری   غلامرضا مولوی،  ژان دو پوئی کامت،  فرانتیسک مورواک سعید رضا نداف،   ایرج موبدی ، مصطفی رضائیان  و مهدی محبعلیف  حسین ملک افضلی،   فرانک کارگر و سید منصور سید سجادی )

  موزون ، مجید ، حسن فاضلی، فرهنگ خادمی ندوشن ، حامد وحدتی نسب و سید منصور سید سجادی، ( 1388 ) ،  " بررسی دیرین تغذیه شناسی شهر سوخته با روش PIXE   " چکیده مقالات سومین همایش بین المللی روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه . پژوهشکده باستان شناسی . پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران    ( چکیده)

موگاورو، لوردانا (  1387)،   ظروف رنگارنگ شهر سوخته ، ترجمه سید منصور سید سجادی،  استانداری سیستان و بلوچستان و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری.       

 مینیتی کلاودیا و سید منصور سید سجادی1398  " یک ماکاک در شهر سوخته " در  در  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 373-388   

   هلالی اصفهانی ، هاله ، لورنزو کستانتینی و سید منصور سید سجادی ( 1388 )، پارچه ها ی شهر سوخته و فرهنگ پوششی آن.  سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان.  صص. 40+18 . 

 هلالی اصفهانی ، هاله و سید منصور سید سجادی 1398  " ریسندگی در شهر سوخته " در در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 5 

Costantini, L., F. Carimi, M.  Delle Donne and S.M.S. Sajjadi ( 2009 ), “ Archaeobotany and ancient DNA analysis in mummified grape ( Vitis vinifera) berries and seeds from Shahr-i Sokhta, Sistan-Baluchistan, Iran” in : Abstracts of The Third international Symposium on Middle Asia intercultural Space (MAIS), ICAR, Tehran.

Fouache, E., C.Cosanday, C. Adle, M. Casanova, H.P. Francfort, Y. Majidzadeh, M. Tenberg, Z. Shirazi, A. Vahdati  and S.M.S. Sajjadi (2009) , “ A study of the climatic crisis of the end of the Third millennium BC in Southeastern Iran through the lens of geomorphology and archaeology”,   Geophysical Research Abstracts, Vol.11. EGU 2009-1505-2009 EGU General assembly 2009  

Lorentz, K.O. S.A.M. Lemmers, C. Chrysostomou, W. Driks, M.R. Zaruri F. Foruzanfar and Sajjadi, S.M.S. ( 2019), “ Health stress in early childhood and patterns of  accuated lines  in human dental enamel at the 3rd millennium BCE urban complex of Shahr-  I Sokhta (Sistan )” , AJPA

Lorentz, K.O. S.A.M. Lemmers, C. Chrysostomou, W. Driks, M.R. Zaruri F. Foruzanfar and Sajjadi, S.M.S. ( 2019), “Usage dental microstructure to investigate the role of  prenatal and early life physiological stress in age at death” in Journal of Archaeological Science, 104, 85, 96 

Makki, M.  J.Dupouy-Camet, F.Moravec, S.R. Naddaf, I. Mobedi, H. Malekafzali, M. Rezaeian, M. Mohebali, F.  Kargar, Gh. Mowlavi.  and Sajjadi, S.M.S. ( 2017), “ Human Spiruridiasis due to Physalopteraa spp. (nematodia:physalopeteridea) in a grave of the Shahr-iSokhta archaeological site of the Bronze Age (1800-2500 BC ) in Iran” in: Parasite , 24, 18, pp. 2-5 .

Makki,M. J. Dupouy-Camet, S. R. Naddaf, I. Mobedi, M. Rezaeian, , M.Mohebali, Gh.  Mowlavi  and Sajjadi, S.M.S. (2017) , “ Report on the Animal feces of Bronze age excavated from Shahr-i Sokhta. Iran” : Korean J. Parasitol. Vol. 55. No. 2. Pp. 107-201

Minniti, C. and Sajjadi, S.M.S., (2019), "New data on non-human from the ancient Near East: the recent discovery of  a rhesus macaque burial at Shahr-i Sokhta”, In: International Journal of Osteoarchaeology : 1-11.  

Moradi, H,  H. Sarhaddi Dadian, Zuliskandar Ramli, and Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman ,(2013), “ Compositional Analysis of The Pottery Shards of Shaht-i Sokhta, South Eastern Iran”, In: Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology6(4). Pp. 654-659.

Moradi , H.   and M. Rahimi, (2009) “ Le spezie nella documentazione archeologica: Coriandolo, Cumino  e terebinto nel protostorico di Shahr-i Sokhta, Sistan” : Aromatica, essenze, profumi e  spezie tra Oriente e Occidente, EdR, Roma. Pp. 37-41 

Sajjadi, S.M.S. (2004) ,“ Affiorano nel deserto salato i tesori di Shahr-i Sokhta: Ligabue  Magazine . Anno XXIII no. 44-I. Pp. 92-103.

Sajjadi, S.M.S. (2004). “The Treasures of Shahr-i Sokhta “ : Ligabue  Magazine . Anno XXIII no. 44-I. Pp. 104-119

Sajjadi, S.M.S. (2004). Archaeological Investigations at Shahr-i Sokhta and Dahaneh-ye Qolaman, 1997-2004. ICAR

Sajjadi, S.M.S. (2004).“Archaeological Report . Sistan and Baluchestan Project” IRAN XLII,,pp. 247-250

Sajjadi, S.M.S.( 2005),“ Sistan and Baluchistan Project” : IRAN. XLIII. Pp. 87-91

Sajjadi, S.M.S. (2005), " Gli Scavi di Shahr-i Sokhta" in " :ALPAGHANIAN. Raccolta di scritti in onore di Adriano Alpago Novello. (ed. Gianclaudio Macchiarella).

Sajjadi, S.M.S. (2006), “ Sistan and Baluchistan Project” :  IRAN. XLIV. Pp. 95-111

Sajjadi, S.M.S. and L. Costantini (2007) “L’ultima scoperta a Shahr-I Sokhta: Un occhio magico o una protesi oculare?” in : il Giornale del Museo Nazional d’ Arte Orientale ‘ Giusppe Tucci’, no 2.

Sajjadi, S.M.S. (2008), “ La Sciamana dall’Occhio d’Oro” : Archeo, anno XXIV, nr. 3 (277), pp. 42-57

Sajjadi, S.M.S. (2008), “Sistan and Baluchistan Project”:  IRAN. XLVI

Sajjadi, S.M.S. (2009), “Catacomb Graves at Shahr-i Sokhta” in : Abstracts of The Third International Symposium on Middle Asia Intercultural Space (MAIS), ICAR, Tehran.

Sajjadi, S.M.S., (2009), “ Some preliminary observations from the new excavations at the Graveyard of Shahr-i Sokhta “, in : Seventeen essays of Shahr-i Sokhta S.M.S. Sajjadi (ed.), Tehran, Cultural heritage, handicrafts & Tourism organization of Sistan & Baluchistan

Sajjadi, S.M.S. and L. Costantini, (2009) ,An  Artificial Eye, Shahr-i Sokhta ,  Cultural Heritage , Handicraft & Tourism Organization of Sistan & Baluchistan. Tehran  

Sajjadi, S.M.S. , L. Costantini and M. Fatehi (2009), “ Multidisciplinary investigations on human remains and related artificial eye from grave MJN 6705 of Shahr-i Sokhta, Sistan-Baluchistan, Iran” Abstracts of The Third international Symposium on Middle Asia intercultural Space (MAIS), ICAR, Tehran. 

Sajjadi, S.M.S.  and V.A.Khranovskyy  (2014), Первые Результаты с Новых Раскопок Захоронений Шахр-и Сохта” :( The First Results of New Excavations of Shahr-i Sokhta Burials and the Problem of the Ancient Aratta in: Pre-Islamic Near east: history, religion, culture. Pp. 197-234.   

Sajjadi, S.M.S. and H. Moradi, (2014), “Excavation at Buildings Nos.1 and 20 at Shahr-i Sokhta” in International Journal of the Society of Iranian Archaeologists. Vol.1, No.1, Winter-spring 2014. 

Sajjadi, S.M.S. (2014), “Potter’s Signs of Shahr-i Sokhta and their functions and meanings” in : Modares Archaeological Research. Journal of Scientific Union of Archaeology, Tarbiat Modares University. Vol.5&6, Nos 10&11.

Sajjadi, S.M.S. (2015), “Some Preliminary Observations from the new excavations at the graveyard of Shahr-i Sokhta” in C.C.Lamberg-Karlovsky and B.Genito (eds.) Maurizio Tosi e L’Archeologia  come modo di vivere. AR, London

Sajjadi, S.M.S. (2015), Catacomb Graves or Burial Sites of Clan Chiefs of the 3rd Millennium BC. Shahr-i Sokhta Confederation. Zbrika Naubouykh Prats .Mova ta Istoria   Vypusk 383  Akademia Nauk Vyshchoi Ovity Ukrainy .Rada Molodykh Uchenykh . Kiev.

Sajjadi, S.M.S. (2017), “ Lapis lazuli Beads at Shahr-i Sokhta” in  M.Vidale & A. Lazzari (Eds.) LAPIS LAZULI BEAD MAKING AT SHAHR-I SOKHTA. IsMEO. Rome

Sajjadi, S.M.S. and H.Moradi (2017), “Shahr-i Sokhta 2014-2015 Excavations. The new Results in Area 1, 20, 26, 28” in Archeologia  Area. Studi di Areotopografia Archeologica. 9/15, Pp. 149-167.

“Ai confini dell’altopiano Iranico: Il Sistan nell’epoca protostorico (Funzione delle catacombe a Shahr-i Sokhta)” in : Civiltà dell’Iran: Passato,Presente, Futuro. ROma.

  Shirazi R ( (2007), “ Figurines anthropomorphes du Bronze ancient de Shahr-I Sokhta, période II ( SéistanT sud-est de l’Iran) : approche typologiqye”, in Paléorient , vol. 33. 2 : 147-162<span lang="FA" times="" new="" roman";="" mso-ascii-theme-font:major-bidi;="" mso-bidi-language:fa;="" mso-hansi-font-family:"times="" mso-hansi-theme-font:major-bidi"="" style="font-family: &quot;b zar&quot;;">.

Shirazi, Z. 2012 Dynamique des végétations de l’Iran oriental en interaction avec les sociétés humaines à l’âge du Bronze (environ 3000- 1500 avant J.-C.): Approche anthracologique. Unpublished Ph. D. Dissertation. University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne.