• پنجشنبه 30 فروردين 1397

تاریخچه تشکیل پایگاه

در سی و هشتمین اجلاس سالانه یونسکو در سال 2014 در قطر شهر سوخته به عنوان هفدهمین اثر ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت

  • Iran
  • N30 35 38 E61 19 40
  • Date of Inscription: 2014
  • Criteria: (ii)(iii)(iv)
  • Property : 275 ha
  • Buffer zone: 2,200 ha 
  • Ref: 1456

 Shahr i Sokhta World Heritage Complex (Museum and Laboratory).

مجموعه مدیریتی رفاهی  میراث جهانی شهرسوخته شامل موزه و آزمایشگاه و کتابخانه و سایر بخشها