• پنجشنبه 30 فروردين 1397

وظایف و اهداف چارچوب مدیریتی پایگاه

  • محوطه میراث جهانی شهر سوخته همانند سایر محوطه های ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو برای نیل به اهداف و چشم اندازهای بالادستی خود پلان مدیریتی را طراحی کرده است تا در بالاترین سطح تصمیم گیری  برای محوطه شهرسوخته قرارد اشته باشد. این چارچوب مدیریتی تصمیم هایی را در مسائل مالی و مدیریتی اتخاذ می کند. هدف از این تصمیم ها  رسیدن به اهداف زیر می باشد:
  • تعیین سیاست های کلی در مورد محوطه
  • بازبینی و تعیین مسیر برنامه ها و بودجه سالانه سایت
  • مشخص نمودن درامدها و هزینه آنها در جهت اهداف مشخص شده
  • جذب حمایتهای مالی  دولتی خصوصی و نهادهای غیر دولتی
  • بررسی چالشها و یافتن راه حل های مناسب در جهت رفع موانع موجود