• پنجشنبه 30 فروردين 1397

بخشهای مختلف مجموعه میراث جهانی شهرسوخته

 

بخشهای مختلف مجموعه میراث جهانی شهرسوخته

Shahr i Sokhta World Heritage Complex

ساختمان اداری رفاهی مجموعه میراث جهانی شهرسوخته

 

Shahr i Sokhta World Heritage Complex

ساختمان موزه و اداری مجموعه میراث جهانی

 

Shahr i Sokhta World Heritage Complex

ساختمان موزه و اداری مجموعه میراث جهانی

 

ورودی سایت با یادمانهای ثبت جهانی شهرسوخته

 

آزمایشگاه مجموعه

 

مجموعه کارکنان پایگاه میراث جهانی شهرسوخته